-консултация и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;

- обжалване на индивидуални административни актове;

- обжалване на наказателни постановления;

-процесуално представителство по административни дела.