- консултация по семейно и наследствено право;

- процесуално представителство по дела за развод, издръжка, родителски права;

- съдействие и процесуално представителство при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина;

- съдействие при пълно и непълно осиновяване;

- оспорване на произход и установяване на произход;

- съдействие при завещания, делба на имущество;

- отказ от наследство и приемане на наследство по опис.