- консултация по трудовоправни  въпроси;

- защита срещу недобросъвестен работодател;

- процесуално представителство пред съд по трудови спорове.