- консултация по вещноправни въпроси;

- снабдяване с  необходимата документация във връзка с изповядване на сделки с недвижими имоти;

- изготвяне и съдействие при сключването на предварителен договор;

- доброволна и съдебна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;

- защита на собствеността и другите ограничени вещни права.