- консултиране относно наличието/липсата на основания за подаване на жалба;

- изготвяне, окомплектоване и подаване на жалба;

- представителство, в случай на допусната до разглеждане жалба.